Đại Lý – ShangriLa – Lệ Giang – Côn Minh

11.500.000